XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI SAI SÓT

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, kế toán cũng khó tránh khỏi việc sai sót khi xuất hóa đơn, việc điều chỉnh hóa đơn khi sai sót thông tin khó tránh khỏi. Tùy từng trường hợp, sẽ có cách xử lý khác nhau. Kế toán tham khảo các cách xử lý hóa đơn điện tử khi sai sót theo thông tin dưới đây để điều chỉnh theo quy định.

1. Điều chỉnh hóa đơn điện tử khi xảy ra sai sót nhưng chưa gửi cho người mua

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Công văn số 3441/TCT-CS ngày 29/8/2019 của Tổng cục Thuế, trường hợp hóa đơn điện tử đã lập, phát hiện sai sót trước khi gửi cho người mua, người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử sai sót, lập lại hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua.
Thực hiện điều chỉnh thông tin sai sót trên hóa đơn điện tử, kế toán cần lưu ý:

 • Hóa đơn điện tử sai sót đã hủy vẫn phải lưu trữ để phục vụ công tác tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bên bán không cần lập biên bản hủy hóa đơn.
 • Kế toán có thể áp dụng cách xử lý trên cho tất cả các lỗi sai trên hóa đơn nếu hóa đơn điện tử chưa gửi cho người mua

2. Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử trong trường  hợp đã gửi cho người mua

Trường hợp hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua, kế toán cần căn cứ vào một số tiêu chí sau đây để có cách xử lý đúng quy định:

 • Bên bán đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên mua chưa?
 • Người bán, người mua đã thực hiện kê khai hóa đơn điện tử sai sót chưa?
 • Thông tin sai sót trên hóa đơn có ảnh hưởng đến số tiền hay không?
 • Kế toán cần điều chỉnh nội dung hay điều chỉnh tăng/giảm?
Hóa đơn điện tử sai thông tin đã gửi cho người mua, xử lý thế nào?

Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử sai sót đã gửi cho người mua, chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua chưa kê khai thuế:

 • Bên bán và bên mua xác nhận sai sót, hủy hóa đơn điện tử có sai sót.
 • Bên bán lập hóa đơn điện tử mới gửi bên mua. Trên hóa đơn điện tử mới cần thể hiện rõ ràng: “Hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số [Số hóa đơn sai sót], ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử sai sót đã gửi người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hai bên đã kê khai thuế:

 • Hai bên lập văn bản thỏa thuận, ký điện tử xác nhận lỗi sai sót.
 • Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh, ghi rõ sai sót đã điều chỉnh (ví dụ điều chỉnh tăng/giảm), số lượng hàng hóa, dịch vụ, thuế suất, tiền thuế,…

Trường hợp 3: Hóa đơn điện tử đã kê khai thuế sau đó mới phát hiện ra sai sót mã số thuế, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, ngày/tháng/năm:

Trường hợp này không xảy ra sai sót về số tiền nên kế toán không thể điều chỉnh tăng/giảm mà cần điều chỉnh nội dung thông tin:

 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, hai bên ký số để xác nhận sai sót.
 • Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh nội dung sai thành nội dung đúng.

Trường hợp 4: Hóa đơn điện tử đã kê khai thuế sau đó mới phát hiện ra sai sót về số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, tổng tiền hàng, tổng tiền thanh toán

Trái ngược với trường hợp sai sót về thông tin, nội dung, các lỗi sai sót về con số kế toán cần thực hiện điều chỉnh tăng/giảm:

 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, hai bên ký số để xác nhận sai sót.
 • Bên bán thực hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm trên hóa đơn: Nếu hóa đơn viết cao hơn thực tế thì điều chỉnh giảm, nếu hóa đơn viết thấp hơn thực tế thì cần điều chỉnh tăng.

Trường hợp hóa đơn sai sót đã kê khai thuế, ngoài biên bản điều chỉnh, kế toán cần lập cả hóa đơn điều chỉnh.

3. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai giá
Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót về địa chỉ và tên công ty
Biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT

Khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử, kế toán cần lưu ý:

 • Ngày lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử phải cùng ngày với hóa đơn điều chỉnh.
 • Nội dung của biên bản điều chỉnh cần thể hiện rõ ràng thông tin: Điều chỉnh hóa đơn số bao nhiêu, lập ngày nào, ký hiệu, số hóa đơn điều chỉnh, ngày tháng, ký hiệu và nội dung điều chỉnh.
 • Trường hợp hóa đơn điện tử sai sót đã thực hiện kê khai thuế, ngoài biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai sót, kế toán cần lập cả hóa đơn điều chỉnh.
 • Trường hợp hóa đơn điện tử sai tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã số thuế, kế toán chỉ cần lập biên bản điều chỉnh, không cần lập hóa đơn điều chỉnh.
 • Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử được người bán và người mua ký điện tử, lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử. Trường hợp bên mua không có chữ ký điện tử sẽ lập biên bản thỏa thuận bằng giấy.

Để nhận thêm tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử M-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ITSUPRO
ITSUPRO là doanh nghiệp Công nghệ thông tin chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ chính hãng, chất lượng cao, cùng với các dịch vụ internet, an toàn thông tin và giải pháp IT doanh nghiệp khác.
Vui lòng liên hệ 1900 2525 90 để được tư vấn!

 • Website: internet.itsupro.com;  invoice.itsupro.com

Trả lời

Close Menu
Hotline: 0984561515 - 0869825552 (kỹ thuật - 24/7)